دوباره همسری رفت ماموریت و من هم مریض شدم . نمی دونم چرا هروقت اون میره یا من میرم جایی مریض میشم ؟ عیب نداره از حالا دارم لحظه شماری میکنم برای اومدنش . بدجوری دلم تنگیده !

دیروز هم کلی افتادم به جون خونه . بشور و بساب حسابی داشتم . البته دست بخار شور درد نکنه ، حسابی کمک کرد زیر کابینتها و جاهایی که در دسترس نبود بدون اون تمیز نمیشد ! فکر کنم کاملا مشخصه حالم خوب نیست . برم تا سرما خوردگیم رو به شما منتقل نکردم !