یه خبر بد :

همسری کارش طوری شده که باید یک هفته بره شهرستان و دو هفته تهرانه من یک روزش رو هم نمیتونم تحمل کنم . نمی تونم اون ماموریت قبلیش رو فراموش کنم که تا دو سه روز جایی بود که موبایل آنتن نمیداد smileytent1.gif : 140 par 54 pixels. و من ازش بی خبر بودم . البته قبلش بهم گفته بود که همچین اتفاقی می افته با این حال هم دلتنگی که تا چند روز حتی صداشم نشنیده بودم و هم نگرانی باعث شد که مریض بشم . این بار میتونه تماس بگیره ولی بازم نمیتونم دلتنگی رو تحمل کنم . خیلی برام سخته . به نظرتون چی کار کنم ؟ از اون بدتر اینکه همیشه اینجوری میشه و حداقل تا مدت چند ماه باید این وضعیت رو تحمل کنم . برام خیلی دعا کنید . من خیلی تو مسائل عاطفی زود کم میارم !