دیروز داشتم به این فکر می کردم که چه چیزهایی باعث خوشبختی  آدم میشه ؟ اون چیزایی که تو زندگی من نقش دارند و باعث شدند که من احساس خوشبختی کنم ایناست :

1 - خدای خوب و مهربونی که همیشه ی همیشه همه ی اون چیزایی رو که خواستم و حتی قبل از اینکه بخوام به من داده

2 - پدر و مادر خوب و مهربونی که همیشه پشتیبان و پناه من بودند

3 - برادرم که منو از تنهایی در آورد و برام برادر خیلی مهربونیه

4 - همسرم که با هیچ چیز تو دنیا قابل مقایسه نیست Libra و به من همه ی خوشبختی دنیا رو هدیه کرد  وجودش به زندگیم آرامش داد

5 - سلامتی

6 - کار و موقعیت اجتماعی متوسطی که دارم