تعطیلات خوب بود . خوش گذشت Flower اما بدون مسافرت .

 مامان اینا ۴ شنبه بعد از ظهر رفتن شمال و ما موندیم . نمیدونم چرا رفتن مسافرت یهو انقدر دلم گرفت . احساس کردم که دیگه واقعا از مامانم خیلی دور شدم . آخه بدون هم سفر تفریحی نمیرفتیم و برای بار اول بود که بدون من رفتن مسافرت . منم یه دفعه هوس د ددر کردم و آقای همسر خان منو برد یه پارک که تقریبا به خونه نزدیک بود و یه خورده تاب بازی کردیم  بعدشم یه خورده تو اون هوای سرد گپ زدیم cowboynite.gif : 92 par 74 pixels. روز بعد هم خونه برادر شوهرم و پدر شوهرم رفتیم . شنبه غروب هم برگشتیم که برای فردا صبح بتونم برم سر کار .

میخواستیم برنامه سفر بذاریم ولی مگه میشه ؟ همش بارندگیه umbrellasmilef.gif : 36 par 45 pixels.  برای چی برم شمال و فقط تو خونه بمونم ؟ چی کار کنم حوصله ام سر میره !