سلام . شروع وبلاگ با یه شعر باشه بهتره ! و من چون عاشقم اینو انتخاب می کنم :

زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست              پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان                 نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست

سر فرا گوش من آورد به آواز حزین                             گفت : ای عاشق دیرینه ی من خوابت هست ؟