هفته ی دیگه این موقع عروس شدم  لی لی لی 5 شنبه با آقای همسر خان رفتیم و لباس رو گرفتیم . خیلی ناز شده تقریبا همون چیزیه که می خواستم . اقای شوهر خان هم از لباس راضی بود . لباس شاه دوماد هم که از قبل آماده شده بود . کارتها رو هم که گرفتیم وای چه حس خوبی بود اسم خودم و آقای همسری رو کنار هم با اون متن عشقولی خوشگل دیدم . پریدم بغلشو یه عالمه ی دیگه هم عشقولی شدیم روزهای خیلی خوب و دوست داشتنی رو دارم . امیدوارم برای خوشبختیم و حل شدن مشکلم دعا کنید .